خبر

سئے ورناهئے بێران بئیگ گۆن دو ماشینئے ڈیکّر ورگا سک باز اپسۆزئے جاه اَت و بازێنے چه هلکئے مردمان دردناک بوتنت که آیانی پجّار جاسم کلمتی و همل نۆهانی و امیر دبیرستان بلۆچ اِنت

بله چه دراهێن چیزّان اپۆزناک‌تر اشی اَت که برێسئے شهرداریئے کم کاریانی گۆما که هازر نه‌اَت په آسئے هامۆش کنگا وتی ادارهئے ماشینان راه بدنت که سئوب بوت اے ورنا …..ادامه خبر