ردیفنام و نام خانوادگیعلت مرگتاریخ کشته شدنمکان حادثهمنبع خبر
۱حمید گمشادزهیاعدام۲۲/۱۲/۲۰۰۶مشهدتوسط خانواده
۲جمشید شیخیاعدام۱۲/۰۲/۲۰۰۶زاهدانفارس نیوز
۳مراد قلیاعدام۰۱/۰۲/۲۰۰۶زاهدانفارس نیوز
۴عبدالعزیز مَرهعدم رسیدگی پزشکی۲۹/۰۲/۲۰۲۰بم رسانک