حضور نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان در مجمع منطقه ای آفریقا و خاورمیانه

به گزارش رسانک روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ آقای عبدالمبین چرخ انداز به نمایندگی از گروه حقوق بشر بلوچستان در مجمع منطقه ای آفریقا و خاورمیانه با موضوعیت “پیشگیری از … ادامه خواندن حضور نماینده گروه حقوق بشر بلوچستان در مجمع منطقه ای آفریقا و خاورمیانه